Bɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̃ᴀ s.ᴜ́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́

0
15

TPO – Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴀ̂ᴍ Hᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Kʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ COVID-19, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ, ʀᴜ́ᴛ sᴜ́ɴɢ ᴄʜɪ̃ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́.

Nɢᴀ̀ʏ 13/11, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ (Lᴀ̂ᴍ Đᴏ̂̀ɴɢ) đᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ N.D.N (31 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴀ̂ᴍ Hᴀ̀ ᴄʜɪ̃ᴀ sᴜ́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ.

Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an huyện chĩa ѕύпɡ vào nhân viên y tế ảnh 1

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴜʏᴀ 11/11, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ 4 ᴄʜᴏ̂̃ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̛́ɪ đᴏ̂̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴀ̉ɴʜ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴊᴇᴀɴ ɴɢᴀ̆́ɴ, ᴀ́ᴏ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄᴀᴍ đᴏ̉ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ (ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ) ʙᴇ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Bɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄᴀᴍ đᴏ̉ ɴᴏ̂̉ɪ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴠᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴜ́ᴛ sᴜ́ɴɢ ᴄʜɪ̃ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́.

Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an huyện chĩa ѕύпɡ vào nhân viên y tế ảnh 2

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ – ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ

Mᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄᴀᴍ đᴏ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ xᴏ̂ đᴀ̂̉ʏ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ, ᴄᴀ̂̀ᴍ sᴜ́ɴɢ ᴄʜɪ̃ᴀ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ. Nɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here