Cʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ: “Nᴜ̛̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ” Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ Nʜɪ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ɪ ɴᴜ̛̃ ᴛᴀʏ đᴀ̂́ᴍ sᴏ̂́ 1 ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ, ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴀɪ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴄʜᴏ ʙᴏxɪɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ

0
12

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ Nʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀʏ đᴀ̂́ᴍ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ɢɪᴀ̀ɴʜ đᴀɪ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ sᴀᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Eᴛsᴜᴋᴏ Tᴀᴅᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 23/10.

Tʀᴏɴɢ ᴍᴀ̀ɴ sᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 23/10, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ Nʜɪ đᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ sᴀ̆́ᴄ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ɪ ᴛᴀʏ đᴀ̂́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ Eᴛsᴜᴋᴏ Tᴀᴅᴀ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴀɪ WBO ᴅᴀɴʜ ɢɪᴀ́. Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ɢɪᴜ́ᴘ Tʜᴜ Nʜɪ ᴛᴀ̣ᴏ ɴᴇ̂ɴ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀʏ đᴀ̂́ᴍ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ɢɪᴀ̀ɴʜ đᴀɪ ᴠᴏ̂ đɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ sᴀ̉ɪ ᴛᴀʏ, Tʜᴜ Nʜɪ ᴄʜᴏ̣ɴ ʟᴏ̂́ɪ đᴀ́ɴʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ᴀ́ᴘ sᴀ́ᴛ đᴇ̂̉ ᴛᴜɴɢ đᴏ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉. Bᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ đᴀ̂́ᴍ sᴏ̂́ 1 ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 23 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̀ɪ, Tʜᴜ Nʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʙɪ̣ ɴɢᴏ̛̣ᴘ. Tᴀʏ đᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛʜɪ đᴀ̂́ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴀʏ, ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ Tᴀᴅᴀ.

Chấn động: Nữ hoàng Nguyễn Thị Thu Nhi ᵭάпհ bại nữ tay đấm số 1 thế giới, giành về chiếc đai lịch sử cho boxing Việt Nam - Ảnh 1.

Tʜᴜ Nʜɪ ᴄʜᴏ̣ɴ ʟᴏ̂́ɪ đᴀ́ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴ ɴɢᴏᴀɴ, ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʜᴀʏ. Đᴜ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴀ̣̂ɴ, Tʜᴜ Nʜɪ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴜɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴏ̛̉ ɴᴜ̛̉ᴀ sᴀᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ Tᴀᴅᴀ – ᴛᴀʏ đᴀ̂́ᴍ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ – đᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴄ.

Hɪᴇ̣̂ᴘ 9, Tʜᴜ Nʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠᴏ̃ sɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̀ɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Tᴀʏ đᴀ̂́ᴍ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ “Bʟᴀᴄᴋ Aɴɢᴇʟ” ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴɢᴀɴɢ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴀᴅᴀ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ.

Chấn động: Nữ hoàng Nguyễn Thị Thu Nhi ᵭάпհ bại nữ tay đấm số 1 thế giới, giành về chiếc đai lịch sử cho boxing Việt Nam - Ảnh 2.

Tʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ 10 ʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ đᴏ̂̉ ᴍᴀ́ᴜ, Tʜᴜ Nʜɪ đᴀ̃ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Tᴀᴅᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ đɪᴇ̂̉ᴍ sᴏ̂́ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ (96-94). Vᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɴᴀ̀ʏ, Tʜᴜ Nʜɪ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̂ đɪ̣ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ. Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ Aɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Chấn động: Nữ hoàng Nguyễn Thị Thu Nhi ᵭάпհ bại nữ tay đấm số 1 thế giới, giành về chiếc đai lịch sử cho boxing Việt Nam - Ảnh 3.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here