Tʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ʏ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜɪ ʙɪ̣ Pʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ

0
13

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ “ǫᴜᴀ đᴇ̂ᴍ” ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ᴇ́ᴘ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ʙᴀ́ɴ ᴛᴀ̉ɪ, đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ, ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, sᴀ́ɴɢ 3/11, ʙᴀ́ᴏ Dᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂̃ɴ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴜʏ Pʜᴏɴɢ (Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴏ̂̀ᴍ Lᴇ̂ Aɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ (40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Bɪ̀ɴʜ), ʟᴀ̀ Pʜᴏ́ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴛᴀ̣ɪ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Đɪ̀ɴʜ Vɪɴʜ (ᴛᴜ̛́ᴄ Vɪɴʜ “ʙᴏ̀ ᴄᴀ̣ᴘ”, 32 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Tᴜʏ Pʜᴏɴɢ).

Tʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̉ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ đᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ Hɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Diễn biến vụ khống chế thiếu nữ vào khách sạn հіếρ ᴅâм ở Bình Thuận

Nɢᴏᴀ̀ɪ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴠᴀ̀ Vɪɴʜ “ʙᴏ̀ ᴄᴀ̣ᴘ” đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴏ́ᴍ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̂ɪ ᴋᴇ́ᴏ, ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ đᴜ̛ᴀ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.

PGĐ ép nữ nhân viên karaoke 16 tuổi vào khách sạn հіếρ ᴅâм

Tʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ đᴜ̛ᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴍᴀ̀ᴜ đᴇɴ.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ đᴇɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ đɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ́ᴏ ᴛᴀʏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ɴᴇ́ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ᴛᴀʏ, ɢʜɪ̀ ᴄᴏ̂̉, ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴀ̂̉ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂. Nᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴄᴏ̂́ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ʏ, ɢɪᴏ̛ ᴛᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ đɪ ʀᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄʜᴏ̛̉ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 5 (ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ). Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴇᴍ T. (16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ – ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴜʏ Pʜᴏɴɢ) đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, đᴜ̛ᴀ ᴇᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ.

Eᴍ T. ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 31/10, ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄʜ đᴇ̂́ɴ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴇ̂̉ “đɪ ǫᴜᴀ đᴇ̂ᴍ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴇᴍ T. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here