Mới: Phó Hiệu Trưởng Văn Thùy Dương

0
9

ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʀảɪ ʟòɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴠề ý ɴɢʜĩᴀ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ʜìɴʜ xăᴍ ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴄáɴʜ sᴀᴜ ɢáʏ.

ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ʜìɴʜ xăᴍ sᴀᴜ ɢáʏ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟễ ᴋʜᴀɪ ɢɪảɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ, /
sáɴɢ /, ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ xôɴ xᴀᴏ ᴠớɪ ʙứᴄ ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜế ᴠɪɴʜ (ʜà ɴộɪ) – ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ đứɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟễ ᴋʜᴀɪ ɢɪảɴɢ “ʟịᴄʜ sử”. ᴄô đứɴɢ ᴛʀêɴ ʙụᴄ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ, ᴅướɪ sâɴ ᴛʀườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ʙóɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ. ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ấʏ đã ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄʜâɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜúᴛ ɢɪâʏ ᴛʜɪêɴɢ ʟɪêɴɢ ᴄʜàᴏ đóɴ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙứᴄ ảɴʜ ᴄòɴ ɢâʏ ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴅɪễɴ đàɴ, ᴍxʜ ᴍà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʟạɪ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ʜìɴʜ xăᴍ sᴀᴜ ᴄổ ᴄủᴀ ᴄô ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ. ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙứᴄ ảɴʜ đờɪ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ, ɴɢᴏàɪ để ʟộ ʜìɴʜ xăᴍ ᴛʀêɴ ᴄổ, ᴄô ᴄũɴɢ ᴋʜᴏᴇ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ xăᴍ ɴằᴍ ᴛʀêɴ ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ.

ʜìɴʜ xăᴍ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ᴄủᴀ ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ

ᴘʜầɴ đôɴɢ đềᴜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ xăᴍ ʜìɴʜ ʟà ǫᴜʏềɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ᴋʜôɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴅạʏ ʜọᴄ, ɴăɴɢ ʟựᴄ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ số ᴋʜáᴄ ʟạɪ ᴘʜảɴ ʙɪệɴ, ʟà ɴɢườɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ɴêɴ ɢɪữ đúɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴếᴜ ᴄó xăᴍ, ɴêɴ ᴋʜéᴏ ʟéᴏ ᴄʜᴇ ʟạɪ để ɢɪữ đúɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜᴏɴɢ ɴề ɴếᴘ ᴛʀướᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ.

ᴄũɴɢ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ sᴀᴜ đó, ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ʜìɴʜ xăᴍ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴàʏ. ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴄô ᴠɪếᴛ:

“Đɪềᴜ ɢì ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ! ʙấᴛ ʟᴜậɴ đẹᴘ xấᴜ!

ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛôɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴋʜᴀɪ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴛʜᴜ̛́ . ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴀ̂ᴜ sᴀ̆́ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀɪ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ, đᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴋ ᴠᴀ̀ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ đɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴇ̂̃ ᴋʜᴀɪ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴘ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̆ɴ ᴅᴀ̣̆ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ.

ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴠɪ̀ ᴄᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ! ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ xɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ”.

ᴄô ᴄũɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀêɴ ᴍxʜ

ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ đưᴀ ʀᴀ ʟý ᴅᴏ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠề ý ɴɢʜĩᴀ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ʜìɴʜ xăᴍ.

– ᴛʜứ , đâʏ ʟà ʜìɴʜ xăᴍ ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴄáɴʜ, ʜơɴ ɴʜữɴɢ ɴɢôɪ sᴀᴏ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴄáɴʜ.

ᴄô ᴅươɴɢ ᴛʜíᴄʜ sự độᴄ ƌάᴏ, ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ ɴàʏ ᴠì “ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴄáɴʜ ɴàʏ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ, ɴᴏ́ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴó ᴄó đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴏ̂ ʙɪᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴇɴ ᴛᴏ̂́ɪ. ɴᴏ̂ᴍ ɴᴀ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜêᴍ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴇɴ ᴛᴏ̂́ɪ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ, ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴄᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ”.

– ᴛʜứ , ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴏ̛̉ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ ᴠᴀ̣ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̛̃ ᴠᴀ̣ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄô ᴅươɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ, ʙᴀ̀ ʟᴀ ᴍᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴋʏ̀ ɴᴀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ xᴜ̛ᴀ đᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴛᴏ̂́ᴛ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛɪ̣ɴʜ, ᴠᴇ̣ɴ ᴛʀᴏ̀ɴ.

ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜế ᴠɪɴʜ ʜʏ ᴠọɴɢ, ᴄʜữ ᴠạɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴄô sự ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴄ ɴɢᴏ̣̂ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴇ̣ɴ.

“Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ đᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛôɪ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴅᴀ ᴛʜɪ̣ᴛ ᴋʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜɪ ᴛôɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ǫᴜɪ ʏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ!”, ᴄô ᴅươɴɢ ᴠɪếᴛ.

ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ʙàɪ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴄô ᴅươɴɢ ᴄũɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ số ʜìɴʜ ảɴʜ sᴏ̂́ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ xᴀ̆ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ʟᴜ̛ᴜ ɢɪᴀ̂́ᴜ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ.

ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ ʟà ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ᴄố ɢs ᴠăɴ ɴʜư ᴄươɴɢ

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ ʟà ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜế ᴠɪɴʜ (ʜà ɴộɪ), ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ᴄố ɢs ᴠăɴ ɴʜư ᴄươɴɢ. sɪɴʜ ʀᴀ ᴠà ʟớɴ ʟêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ ʟà ɴʜà ɢɪáᴏ, ɴʜà ʙɪêɴ sᴏạɴ sáᴄʜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ɴɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ᴄòɴ ɴʜỏ, ᴄô ᴅươɴɢ đã đượᴄ ᴛʀᴜʏềɴ đạᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴠà ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ.

Nguồn:https://phapluat.suckhoedoisong.vn/pho-hieu-truong-van-thuy-duong-len-tieng-ve-hinh-xam-sau-gay-gay-tranh-cai-trong-le-khai-giang-sang-nay-5-9-162210509194506797.htm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here