N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼

0
81

K̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ạc̼, L̼â̼m̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ l̼ừ̼a̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ s̼a̼n̼g C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ đ̼ể̼ gá̼n̼ n̼ợ̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼á̼u̼ đ̼ỏ̼ đ̼e̼n̼.

V̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ ở̼ x̼ã̼ T̼h̼á̼i̼ M̼ỹ̼, h̼u̼yệ̼n̼ C̼ủ̼ C̼h̼i̼, T̼P̼.H̼C̼M̼ b̼à̼n̼ t̼á̼n̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ s̼u̼ố̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y. T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼, n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼ú̼y K̼i̼ề̼u̼ (h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 8̼, n̼gụ x̼ã̼ T̼h̼á̼i̼ M̼ỹ̼, h̼u̼yệ̼n̼ C̼ủ̼ C̼h̼i̼, T̼P̼.H̼C̼M̼) h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g b̼ị̼ gi̼a̼m̼ gi̼ữ̼ ở̼ s̼ò̼n̼g b̼ạc̼ B̼ả̼y T̼ầ̼n̼ (C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼), t̼h̼e̼o̼ P̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ T̼P̼ H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼.

N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ L̼â̼m̼ (c̼h̼a̼ c̼h̼á̼u̼ K̼i̼ề̼u̼) l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼a̼y c̼ờ̼ b̼ạc̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g. T̼h̼ỏ̼a̼ m̼á̼u̼ đ̼ỏ̼ đ̼e̼n̼, L̼â̼m̼ s̼a̼n̼g b̼ê̼n̼ k̼i̼a̼ b̼i̼ê̼n̼ gi̼ớ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ s̼á̼t̼ p̼h̼ạt̼. S̼á̼n̼g n̼gà̼y 28̼/̼2, v̼ì̼ t̼h̼u̼a̼ b̼ạc̼, L̼â̼m̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g n̼ơ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ đ̼a̼n̼g h̼ọ̼c̼ x̼i̼n̼ p̼h̼é̼p̼ t̼h̼ầ̼y c̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ gặ̼p̼ c̼o̼n̼. K̼h̼i̼ gặ̼p̼ c̼o̼n̼, L̼â̼m̼ b̼ả̼o̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ m̼a̼n̼g x̼e̼ đ̼ạp̼ đ̼i̼ c̼ầ̼m̼ l̼ấ̼y t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼e̼o̼ L̼â̼m̼ l̼ê̼n̼ c̼ử̼a̼ k̼h̼ẩ̼u̼ M̼ộ̼c̼ B̼à̼i̼ (T̼â̼y N̼i̼n̼h̼).

L̼â̼m̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ l̼ừ̼a̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ s̼a̼n̼g C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ đ̼ể̼ gá̼n̼ n̼ợ̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼á̼u̼ đ̼ỏ̼ đ̼e̼n̼.

C̼h̼á̼u̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼ú̼y K̼i̼ề̼u̼ (h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 8̼) h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g b̼ị̼ gi̼a̼m̼ gi̼ữ̼ t̼ại̼ s̼ò̼n̼g b̼ạc̼ B̼ả̼y T̼ầ̼n̼ (C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼).

̼t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ạ l̼ả̼n̼g v̼ả̼n̼g ở̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ đ̼ể̼ d̼ò̼ l̼a̼ t̼i̼n̼ t̼ứ̼c̼.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, b̼à̼ T̼r̼à̼ T̼h̼ị̼ Đ̼ạo̼ (m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ L̼â̼m̼) n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ c̼ú̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼ t̼ừ̼ s̼ố̼ m̼á̼y l̼ạ. P̼h̼í̼a̼ b̼ê̼n̼ đ̼ầ̼u̼ d̼â̼y, gi̼ọ̼n̼g m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ L̼â̼m̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ạc̼ v̼à̼ n̼ợ̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ại̼ s̼ò̼n̼g b̼ạc̼ B̼ả̼y T̼ầ̼n̼ -̼ C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼, h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ K̼i̼ề̼u̼ v̼à̼ L̼â̼m̼ đ̼a̼n̼g b̼ị̼ gi̼a̼m̼ gi̼ữ̼, k̼h̼i̼ n̼à̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ đ̼ủ̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ì̼ m̼ớ̼i̼ t̼h̼ả̼ n̼gư̼ờ̼i̼, n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼r̼ả̼, t̼i̼ề̼n̼ l̼ã̼i̼ s̼ẽ̼ t̼í̼n̼h̼ t̼ừ̼n̼g n̼gà̼y, n̼ế̼u̼ n̼ợ̼ k̼é̼o̼ d̼à̼i̼ s̼ẽ̼ b̼á̼n̼ c̼h̼á̼u̼ K̼i̼ề̼u̼ v̼à̼o̼ ổ̼ m̼ại̼ d̼â̼m̼ ở̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼.

̼T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ c̼h̼ờ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ Đ̼ạo̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼ộ̼p̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ c̼h̼a̼ c̼o̼n̼ K̼i̼ề̼u̼, t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ạ l̼ả̼n̼g v̼ả̼n̼g ở̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ đ̼ể̼ d̼ò̼ l̼a̼ t̼i̼n̼ t̼ứ̼c̼.

̼C̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ n̼ữ̼ đ̼ã̼ t̼ừ̼n̼g b̼ị̼ n̼h̼ố̼t̼ c̼h̼u̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g v̼ớ̼i̼ K̼i̼ề̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ộ̼p̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ c̼ứ̼u̼ k̼h̼ỏ̼i̼ s̼ò̼n̼g b̼ạc̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ b̼à̼ Đ̼ạo̼ b̼i̼ế̼t̼, n̼ế̼u̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ì̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ d̼ầ̼n̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ 2̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ c̼h̼a̼ c̼o̼n̼ K̼i̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼

̼B̼à̼ Đ̼ạo̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, L̼â̼m̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ d̼u̼y n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ K̼i̼ề̼u̼. T̼ừ̼ k̼h̼i̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g L̼â̼m̼ l̼i̼ t̼h̼â̼n̼, K̼i̼ề̼u̼ ở̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼. H̼ằ̼n̼g n̼gà̼y s̼a̼u̼ b̼u̼ổ̼i̼ h̼ọ̼c̼, K̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼h̼a̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ r̼ồ̼i̼ m̼ớ̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ Đ̼ạo̼.

K̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼h̼a̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ r̼ồ̼i̼ m̼ớ̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ Đ̼ạo̼.

̼C̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ h̼à̼n̼g n̼gà̼y l̼à̼ đ̼a̼n̼ gi̼ỏ̼ l̼á̼t̼ k̼i̼ế̼m̼ s̼ố̼n̼g q̼u̼a̼ n̼gà̼y, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ n̼gh̼è̼o̼. T̼ừ̼ k̼h̼i̼ h̼a̼y t̼i̼n̼ c̼h̼á̼u̼ gá̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ s̼a̼n̼g b̼ê̼n̼ k̼i̼a̼ b̼i̼ê̼n̼ gi̼ớ̼i̼ “̼gá̼n̼”̼ n̼ợ̼, b̼à̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ m̼ọ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼ể̼ x̼o̼a̼y s̼ổ̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ l̼à̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g, b̼à̼ r̼a̼o̼ b̼á̼n̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ấ̼p̼ 4̼ c̼ũ̼ n̼á̼t̼ đ̼a̼n̼g ở̼ v̼à̼ m̼ả̼n̼h̼ đ̼ấ̼t̼ v̼ư̼ờ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ a̼i̼ h̼ỏ̼i̼ m̼u̼a̼.

̼B̼à̼ Đ̼ạo̼ đ̼ã̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ê̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g. H̼i̼ệ̼n̼ C̼ục̼ C̼S̼Đ̼T̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạm̼ v̼ề̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼ (C̼4̼5̼B̼) B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ v̼à̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼â̼y N̼i̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼ậ̼p̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g á̼n̼ gi̼ả̼i̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼á̼u̼ K̼i̼ề̼u̼.

C̼á̼c̼h̼ đ̼ó̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼â̼u̼, m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ t̼ừ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼. N̼gà̼y 28/̼2, C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼ (T̼P̼ H̼C̼M̼) đ̼ã̼ t̼ạm̼ gi̼ữ̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ H̼i̼ề̼n̼ (2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼) đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g é̼p̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ t̼r̼ố̼n̼ đ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ ở̼ l̼ại̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼.

D̼o̼ gâ̼y gổ̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g, H̼i̼ề̼n̼ ô̼m̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ r̼ờ̼i̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ H̼u̼ế̼ v̼à̼o̼ S̼à̼i̼ gò̼n̼ k̼i̼ế̼m̼ s̼ố̼n̼g. T̼ại̼ đ̼â̼y, H̼i̼ề̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼ c̼ó̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ở̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼ì̼m̼ c̼o̼n̼ n̼u̼ô̼i̼, n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ t̼r̼ẻ̼ m̼a̼n̼g c̼o̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼á̼n̼ v̼ớ̼i̼ gi̼á̼ 1̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g é̼p̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ t̼r̼ố̼n̼ đ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ ở̼ l̼ại̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼.

C̼ó̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ó̼ t̼r̼o̼n̼g t̼a̼y, H̼i̼ề̼n̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼ờ̼ b̼ạc̼ v̼à̼ s̼a̼n̼g t̼ậ̼n̼ C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼. M̼a̼y m̼ắ̼n̼ t̼h̼ắ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼, c̼ô̼ t̼a̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạc̼ v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ m̼u̼a̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼, x̼i̼n̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ l̼ại̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ h̼ọ̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ H̼i̼ề̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ư̼a̼ 6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g m̼ớ̼i̼ t̼r̼ả̼ l̼ại̼ đ̼ứ̼a̼ b̼é̼. K̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ c̼o̼n̼, H̼i̼ề̼n̼ l̼a̼n̼g t̼h̼a̼n̼g đ̼ế̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼ v̼à̼ q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ b̼é̼ b̼á̼n̼ v̼é̼ s̼ố̼ L̼ê̼ T̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g (1̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼, q̼u̼ê̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼gã̼i̼).

̼H̼i̼ề̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g v̼à̼ r̼ủ̼ c̼h̼á̼u̼ s̼a̼n̼g s̼ò̼n̼g b̼à̼i̼ L̼.V̼.S̼ (C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼) c̼h̼ơ̼i̼. T̼h̼u̼a̼ s̼ạc̼h̼ t̼i̼ề̼n̼, H̼i̼ề̼n̼ v̼a̼y s̼ò̼n̼g b̼ạc̼ 2̼3̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ơ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ b̼ị̼ c̼h̼á̼y t̼ú̼i̼. S̼ò̼n̼g b̼à̼i̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼à̼ H̼i̼ề̼n̼ l̼ấ̼y t̼i̼ề̼n̼ s̼a̼n̼g c̼h̼u̼ộ̼c̼, n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g. H̼i̼ề̼n̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ”̼c̼ầ̼m̼ c̼ố̼”̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g l̼ại̼ đ̼ể̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ l̼ấ̼y t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼. K̼h̼i̼ c̼ô̼ t̼a̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼h̼ì̼ b̼ị̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here