N̼gh̼ỉ̼ 3̼0̼/̼0̼4̼ :̼ R̼ủ̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼i̼ t̼ắ̼m̼ s̼ô̼n̼g 9̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ c̼á̼c̼ e̼m̼ n̼gã̼ k̼h̼ụy

0
4

N̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼á̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ặ̼n̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼, x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ó̼ 9̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ (l̼ớ̼p̼ 6̼-̼8̼) c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼ t̼ại̼ s̼ô̼n̼g T̼r̼à̼ K̼h̼ú̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ K̼h̼i̼ế̼t̼, x̼ã̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ H̼à̼, T̼P̼. Q̼u̼ả̼n̼g N̼gã̼i̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼y 29-04, n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ã̼ v̼ớ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼á̼c̼ e̼m̼.

N̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼á̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ặ̼n̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼, x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ó̼ 9̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ (l̼ớ̼p̼ 6̼-̼8̼) c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼ t̼ại̼ s̼ô̼n̼g T̼r̼à̼ K̼h̼ú̼c̼

N̼h̼ữ̼n̼g c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ o̼a̼n̼ n̼gh̼i̼ệ̼t̼

̼M̼ộ̼t̼ n̼gà̼y s̼a̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ c̼ư̼ớ̼p̼ đ̼i̼ s̼i̼n̼h̼ m̼ạn̼g c̼ủ̼a̼ 9̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 6̼B̼, t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼H̼C̼S̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ H̼à̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼ì̼m̼ v̼ề̼ t̼h̼ă̼m̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼. L̼ú̼c̼ P̼V̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ l̼ú̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ đ̼a̼n̼g t̼ấ̼t̼ t̼ả̼ l̼o̼ h̼ậ̼u̼ s̼ự̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ e̼m̼.

9̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ ở̼ s̼ô̼n̼g T̼r̼à̼ K̼h̼ú̼c̼ (x̼ã̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ H̼à̼, T̼P̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼gã̼i̼) đ̼ề̼u̼ ở̼ c̼h̼u̼n̼g m̼ộ̼t̼ x̼ã̼

̼9̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ ở̼ s̼ô̼n̼g T̼r̼à̼ K̼h̼ú̼c̼ (x̼ã̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ H̼à̼, T̼P̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼gã̼i̼) đ̼ề̼u̼ ở̼ c̼h̼u̼n̼g m̼ộ̼t̼ x̼ã̼ v̼à̼ n̼h̼à̼̼ c̼h̼ỉ̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼a̼u̼ v̼à̼i̼ c̼h̼ục̼ m̼é̼t̼ n̼ê̼n̼ n̼gà̼y đ̼ư̼a̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ v̼ề̼ n̼ơ̼i̼ a̼n̼ n̼gh̼ỉ̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g, q̼u̼a̼n̼ t̼à̼i̼ n̼à̼y v̼ừ̼a̼ r̼a̼ t̼h̼ì̼ q̼u̼a̼n̼ t̼à̼i̼ s̼a̼u̼ đ̼ã̼ k̼ế̼ t̼i̼ế̼p̼. C̼ả̼ m̼ộ̼t̼ đ̼o̼ạn̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼à̼i̼ đ̼ư̼a̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ v̼ề̼ n̼ơ̼i̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ yê̼n̼ n̼gh̼ỉ̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g b̼ỗ̼n̼g t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ d̼à̼i̼ l̼ê̼ t̼h̼ê̼, k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ t̼a̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, u̼ á̼m̼.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g n̼ơ̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ 9̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼.

C̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼a̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, m̼ấ̼t̼ m̼á̼t̼ v̼ớ̼i̼ t̼i̼ế̼n̼g gọi̼ t̼ê̼n̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ x̼é̼ l̼ò̼n̼g, c̼h̼ú̼̼n̼g t̼ô̼i̼ d̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼ c̼ũ̼n̼g b̼ấ̼t̼ l̼ự̼c̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ n̼gô̼n̼ t̼ừ̼ t̼h̼í̼c̼h̼ h̼ợ̼p̼ d̼i̼ễ̼n̼ t̼ả̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ m̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ đ̼a̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ịu̼ đ̼ự̼n̼g b̼ở̼i̼ c̼h̼ẳ̼n̼g a̼i̼ d̼á̼m̼ n̼gh̼ĩ̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ 9̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ b̼ỗ̼n̼g c̼h̼ố̼c̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ s̼ô̼n̼g T̼r̼à̼ K̼h̼ú̼c̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼.

B̼à̼ N̼gô̼ T̼h̼ị H̼a̼i̼, m̼ẹ e̼m̼ N̼gu̼yễ̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼o̼à̼n̼g n̼gấ̼t̼ l̼ịm̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ r̼a̼ đ̼i̼ đ̼ộ̼t̼ n̼gộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼.

N̼gồ̼i̼ t̼h̼ẫ̼n̼ t̼h̼ờ̼ b̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼à̼i̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼, ô̼n̼g L̼ê̼ V̼ă̼n̼ D̼ũ̼n̼g (c̼h̼a̼ e̼m̼ L̼ê̼ P̼h̼ú̼ Q̼u̼ý̼, t̼r̼ú̼ x̼ã̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ H̼à̼, T̼P̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼gã̼i̼) n̼gh̼ẹn̼ n̼gà̼o̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gà̼y 29-04, ô̼n̼g đ̼a̼n̼g x̼â̼y m̼ộ̼ t̼h̼u̼ê̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼ú̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼u̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼:̼ “A̼n̼h̼ ơ̼i̼, c̼h̼á̼u̼ Q̼u̼ý̼ t̼ắ̼m̼ s̼ô̼n̼g c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼ r̼ồ̼i̼“.
N̼gh̼e̼ v̼ậ̼y, ô̼n̼g v̼ứ̼t̼ v̼ộ̼i̼ b̼a̼o̼ x̼i̼ m̼ă̼n̼g x̼u̼ố̼n̼g đ̼ấ̼̼t̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼ạy v̼ề̼ r̼a̼ b̼ế̼n̼ s̼ô̼n̼g. V̼ừ̼a̼ đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼, ô̼n̼g n̼h̼ư̼ c̼h̼ế̼t̼ l̼ặ̼n̼g k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ừ̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ớ̼t̼ l̼ê̼n̼ b̼ờ̼, t̼r̼o̼n̼g p̼h̼ú̼t̼ gi̼â̼y ấ̼y, ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ k̼ịp̼ h̼é̼t̼ l̼ê̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼i̼ế̼n̼g “T̼r̼ờ̼i̼ ơ̼i̼!̼ C̼h̼u̼yệ̼n̼ gì̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y?̼” r̼ồ̼i̼ n̼gã̼ x̼u̼ố̼n̼g đ̼ấ̼t̼, n̼gấ̼t̼ x̼ỉ̼u̼ t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼.

̼N̼h̼ì̼n̼ d̼i̼ ả̼n̼h̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼o̼ả̼n̼ m̼ệ̼n̼h̼, ô̼n̼g D̼ũ̼n̼g n̼ấ̼c̼ n̼gh̼ẹn̼

̼N̼h̼ì̼n̼ d̼i̼ ả̼n̼h̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼o̼ả̼n̼ m̼ệ̼n̼h̼, ô̼n̼g D̼ũ̼n̼g n̼ấ̼c̼ n̼gh̼ẹn̼:̼ “L̼ú̼c̼ m̼ớ̼i̼ v̼ừ̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ớ̼t̼ l̼ê̼n̼, c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ t̼h̼ở̼ n̼h̼ư̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ n̼ó̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼. V̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ m̼ỗ̼i̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ d̼u̼y n̼h̼ấ̼t̼, s̼a̼o̼ ô̼n̼g t̼r̼ờ̼i̼ l̼ại̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼â̼m̼ v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y?̼!̼“, ô̼n̼g D̼ũ̼n̼g n̼ó̼i̼.

N̼h̼ì̼n̼ d̼i̼ ả̼n̼h̼ n̼gâ̼y t̼h̼ơ̼ c̼ủ̼a̼ e̼m̼ V̼ũ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ m̼ọi̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g s̼a̼o̼ k̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼

Cá̼c̼h̼ n̼h̼à̼ ô̼n̼g D̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g x̼a̼, b̼à̼ N̼gô̼ T̼h̼ị H̼a̼i̼, m̼ẹ e̼m̼ N̼gu̼yễ̼n̼ M̼i̼n̼h̼ H̼o̼à̼n̼g đ̼a̼n̼g n̼gấ̼t̼ l̼ịm̼ d̼ư̼ớ̼i̼ n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼, c̼ứ̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ l̼ại̼, b̼à̼̼ l̼ại̼ v̼ừ̼a̼ t̼ự̼ đ̼ấ̼m̼ v̼à̼o̼ n̼gự̼c̼ v̼à̼ gọi̼ t̼ê̼n̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g t̼i̼ế̼n̼g n̼ấ̼c̼. “C̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ t̼ô̼i̼ n̼ó̼ c̼ó̼ t̼ộ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ gì̼ m̼à̼ l̼ại̼ b̼ắ̼t̼ n̼ó̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼h̼ả̼m̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y c̼h̼ứ̼!̼ H̼o̼à̼n̼g ơ̼i̼ c̼o̼n̼ c̼ó̼ n̼gh̼e̼ t̼h̼ấ̼y m̼ẹ gọi̼ k̼h̼ô̼n̼g?̼!̼ H̼o̼à̼n̼g ơ̼i̼, m̼ẹ v̼a̼n̼ c̼o̼n̼, c̼o̼n̼ l̼à̼m̼ ơ̼n̼ m̼ở̼ m̼ắ̼t̼ r̼a̼ n̼h̼ì̼n̼ m̼ẹ đ̼i̼, c̼o̼n̼ ơ̼i̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ ơ̼i̼…̼”.

B̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị H̼ồ̼n̼g, m̼ẹ e̼m̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ô̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼gấ̼t̼ b̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼à̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼

̼R̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ H̼a̼i̼, t̼h̼e̼o̼ c̼h̼â̼n̼ ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ N̼h̼a̼n̼h̼, C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ H̼Đ̼N̼D̼ x̼ã̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ H̼à̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ô̼. T̼h̼ấ̼y k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ế̼n̼g h̼ư̼ơ̼n̼g, b̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị H̼ồ̼n̼g (m̼ẹ e̼m̼ Đ̼ô̼) đ̼a̼u̼ b̼u̼ồ̼n̼ n̼ó̼i̼:̼ “N̼h̼ư̼ m̼ọi̼ n̼gà̼y c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ đ̼i̼ h̼ọc̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ p̼h̼ụ gi̼ú̼p̼ t̼ô̼i̼ r̼ử̼a̼ c̼h̼é̼n̼, b̼á̼t̼. K̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼, t̼r̼ư̼a̼ n̼à̼y, t̼ô̼i̼ t̼h̼ấ̼y c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ đ̼i̼ h̼ọc̼ s̼ớ̼m̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ạn̼ h̼ọc̼ c̼h̼u̼n̼g l̼ớ̼p̼. M̼ọi̼ n̼gà̼y c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ đ̼i̼ h̼ọc̼ x̼o̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼à̼, í̼t̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ t̼ắ̼m̼ s̼ô̼n̼g, k̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ s̼a̼o̼ b̼ữ̼a̼ n̼a̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ h̼o̼̣̼c̼ v̼ề̼̼, c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ b̼ạn̼ c̼ủ̼a̼ n̼ó̼ r̼ủ̼ r̼a̼ b̼ờ̼ s̼ô̼n̼g T̼r̼à̼ K̼h̼ú̼c̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g n̼à̼y“. T̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ x̼é̼ l̼ò̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ b̼ấ̼t̼ h̼ạn̼h̼ b̼ê̼n̼ c̼ạn̼h̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ e̼m̼ Đ̼ô̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼e̼, c̼h̼i̼ế̼c̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ c̼ó̼i̼ p̼h̼ủ̼ k̼í̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼à̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ t̼h̼ê̼m̼ ả̼m̼ đ̼ạm̼, t̼a̼n̼g t̼ó̼c̼ h̼ơ̼n̼.

̼N̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ở̼ l̼ại̼

̼T̼r̼o̼n̼g đ̼ại̼ t̼a̼n̼g c̼h̼u̼n̼g gi̼ữ̼a̼ m̼i̼ề̼n̼ q̼u̼ê̼ n̼gh̼è̼o̼, đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ đ̼â̼u̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼ả̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ t̼a̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼gh̼ẹn̼ l̼ò̼n̼g. C̼ó̼ l̼ẽ̼, t̼r̼o̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ q̼u̼ã̼n̼g đ̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼ại̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ c̼h̼a̼, l̼à̼m̼ m̼ẹ c̼ủ̼a̼ 9̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼ t̼r̼ê̼n̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼à̼o̼ q̼u̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼ú̼t̼ gi̼â̼y c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ d̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼a̼n̼g n̼ặ̼n̼g đ̼ẻ̼ đ̼a̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ v̼ớ̼t̼ l̼ê̼n̼ t̼ừ̼ d̼ư̼ớ̼i̼ đ̼á̼y s̼ô̼n̼g l̼ạn̼h̼ l̼ẽ̼o̼.

Xem thêm: T̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼o̼n̼g t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼

H̼ơ̼n̼ 3̼ gi̼ờ̼ s̼a̼u̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ ở̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ l̼à̼m̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạn̼g, h̼a̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼á̼c̼h̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼a̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ắ̼c̼ k̼ẹt̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼.

̼M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼h̼o̼ h̼a̼y, k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼2̼h̼, x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ 1̼6̼ c̼h̼ỗ̼ b̼i̼ể̼n̼ s̼ố̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ c̼h̼ạy h̼ư̼ớ̼n̼g N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ -̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ế̼n̼ x̼ã̼ H̼ó̼a̼ Q̼u̼ỳ̼, h̼u̼yệ̼n̼ N̼h̼ư̼ X̼u̼â̼n̼ (T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼) m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼, l̼ấ̼n̼ s̼a̼n̼g l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g n̼gư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼Ô̼n̼g T̼ố̼n̼g X̼u̼â̼n̼ C̼ư̼ờ̼n̼g, Đ̼ộ̼i̼ p̼h̼ó̼ Đ̼ộ̼i̼ C̼S̼gT̼ s̼ố̼ 3̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ P̼h̼ò̼n̼g C̼S̼gT̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g m̼ò̼n̼ H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼, đ̼o̼ạn̼ q̼u̼a̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ Q̼u̼ỳ̼, h̼u̼yệ̼n̼ N̼h̼ư̼ X̼u̼â̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ x̼ả̼y r̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ d̼o̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ 1̼6̼ c̼h̼ỗ̼ n̼gồ̼i̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 3̼7̼B̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g h̼ư̼ớ̼n̼g N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ -̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ t̼h̼ì̼ t̼ô̼n̼g t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 2̼9̼H̼ đ̼i̼ n̼gư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼”.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼K̼h̼ô̼n̼g k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼a̼y l̼á̼i̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ c̼h̼ạy h̼ư̼ớ̼n̼g n̼gư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y, t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ m̼a̼n̼g b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ c̼ó̼ 1̼3̼ n̼gư̼ờ̼i̼.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼K̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ ứ̼n̼g c̼ứ̼u̼, 6̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼, 3̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼. S̼ố̼ c̼ò̼n̼ l̼ại̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ v̼i̼ệ̼n̼.

̼T̼ại̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g, c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ n̼ằ̼m̼ đ̼ú̼n̼g p̼h̼ầ̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ n̼ằ̼m̼ v̼ắ̼t̼ c̼h̼é̼o̼ v̼à̼o̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i̼. H̼a̼i̼ đ̼ầ̼u̼ x̼e̼ gi̼ắ̼t̼ c̼ứ̼n̼g v̼à̼o̼ n̼h̼a̼u̼ s̼a̼u̼ c̼ú̼ t̼ô̼n̼g m̼ạn̼h̼.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ h̼à̼n̼h̼ l̼ý̼ c̼ủ̼a̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼, m̼á̼u̼ v̼ư̼ơ̼n̼g v̼ã̼i̼ k̼h̼ắ̼p̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g Đ̼ộ̼i̼ 3̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g k̼h̼á̼c̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼.

̼Đ̼ế̼n̼ 1̼7̼h̼, h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼. L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ h̼u̼y đ̼ộ̼n̼g x̼e̼ c̼ẩ̼u̼ đ̼ể̼ t̼á̼c̼h̼ h̼a̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ ô̼t̼ô̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ b̼ị d̼í̼n̼h̼ c̼ứ̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ r̼a̼.

̼L̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ t̼ừ̼n̼g t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ố̼ 6̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị k̼ẹt̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼R̼ấ̼t̼ đ̼ô̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ịa̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ q̼u̼â̼y l̼ấ̼y h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g q̼u̼a̼ đ̼â̼y t̼ắ̼c̼ n̼gh̼ẽ̼n̼. C̼S̼gT̼ p̼h̼ả̼i̼ p̼h̼â̼n̼ l̼u̼ồ̼n̼g, h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ ô̼t̼ô̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ r̼ẽ̼ s̼a̼n̼g t̼u̼yế̼n̼ k̼h̼á̼c̼.

̼T̼h̼e̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼, t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ đ̼ề̼u̼ t̼r̼ú̼ t̼ại̼ h̼u̼yệ̼n̼ A̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼ (N̼gh̼ệ̼ A̼n̼). N̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y t̼h̼u̼ê̼ x̼e̼ đ̼i̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼.

̼N̼h̼ư̼ X̼u̼â̼n̼ l̼à̼ h̼u̼yệ̼n̼ m̼i̼ề̼n̼ n̼ú̼i̼, c̼á̼c̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼0̼0̼ k̼m̼ v̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ t̼â̼y n̼a̼m̼.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼N̼ga̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g h̼u̼yệ̼n̼ N̼h̼ư̼ X̼u̼â̼n̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ại̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, đ̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼t̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g, x̼ử̼ l̼ý̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g. Ô̼n̼g L̼ê̼ A̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼, P̼h̼ó̼ C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ v̼à̼ đ̼ại̼ t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ B̼í̼n̼h̼, P̼h̼ó̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼, c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọn̼g n̼à̼y.

Yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼

̼L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼, P̼h̼ó̼ t̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ P̼h̼ú̼c̼ -̼ C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ Ủ̼y b̼a̼n̼ A̼T̼gT̼ Q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ c̼ô̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ k̼h̼ắ̼c̼ p̼h̼ục̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼. P̼h̼ó̼ t̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g đ̼ã̼ gử̼i̼ l̼ờ̼i̼ c̼h̼i̼a̼ b̼u̼ồ̼n̼ t̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g, t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g;̼ p̼h̼â̼n̼ c̼ô̼n̼g ô̼n̼g K̼h̼u̼ấ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ H̼ù̼n̼g, P̼h̼ó̼ c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ C̼h̼u̼yê̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ x̼u̼ố̼n̼g h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ U̼B̼N̼D̼, B̼a̼n̼ A̼n̼ t̼o̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼yế̼t̼, k̼h̼ắ̼c̼ p̼h̼ục̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼P̼h̼ó̼ t̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼, B̼a̼n̼ A̼n̼ t̼o̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ h̼u̼y đ̼ộ̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ t̼ố̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ v̼ề̼ y t̼ế̼ đ̼ể̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g;̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼, h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼;̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼, x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ v̼i̼ p̼h̼ạm̼;̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼ v̼i̼ p̼h̼ạm̼ q̼u̼y đ̼ịn̼h̼ v̼ề̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g gâ̼y r̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọn̼g n̼à̼y.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼V̼ớ̼i̼ B̼a̼n̼ A̼n̼ t̼o̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼, P̼h̼ó̼ t̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼, h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼;̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ S̼ở̼ gT̼V̼T̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ c̼h̼ủ̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ s̼ố̼ 3̼7̼B̼ -̼ 0̼1̼0̼5̼2̼ t̼r̼o̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y đ̼ịn̼h̼ v̼ề̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ v̼ậ̼n̼ t̼ả̼i̼ b̼ằ̼n̼g ô̼t̼ô̼;̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ v̼à̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ế̼u̼ v̼i̼ p̼h̼ạm̼, x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y đ̼ịn̼h̼.

̼T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ C̼ục̼ Đ̼ă̼n̼g k̼i̼ể̼m̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼, x̼e̼ t̼ả̼i̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ (b̼i̼ể̼n̼ s̼ố̼ 2̼9̼H̼-̼7̼5̼0̼6̼, n̼h̼ã̼n̼ h̼i̼ệ̼u̼ I̼F̼A̼) s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼8̼9̼ t̼ại̼ C̼H̼L̼B̼ Đ̼ứ̼c̼. X̼e̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼ịn̼h̼ l̼ầ̼n̼ gầ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ v̼à̼o̼ n̼gà̼y 1̼6̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼2̼, c̼ó̼ h̼ạn̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ế̼n̼ n̼gà̼y 1̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼2̼ (đ̼ã̼ h̼ế̼t̼ h̼ạn̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼ịn̼h̼) v̼à̼ h̼ế̼t̼ n̼i̼ê̼n̼ h̼ạn̼ s̼ử̼ d̼ụn̼g t̼ừ̼ n̼gà̼y 1̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼5̼.

V̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ t̼h̼ả̼m̼ k̼h̼ố̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 9̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼

̼T̼ại̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g, đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ ô̼t̼ô̼ 1̼6̼ c̼h̼ỗ̼ v̼à̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ d̼í̼n̼h̼ c̼h̼ặ̼t̼ v̼à̼o̼ n̼h̼a̼u̼, h̼à̼n̼h̼ l̼ý̼ v̼à̼ m̼á̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ v̼ư̼ơ̼n̼g k̼h̼ắ̼p̼ n̼ơ̼i̼.

Nguồn: https://tindoisong24h.com/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here