N̼u̼ô̼i̼ ̼N̼ữ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ử̼,̼S̼ư̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼i̼ế̼n̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼M̼a̼.̼N̼g̼ ̼T̼h̼a̼.̼I̼

0
813

N̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼e̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼.̼

̼T̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼2̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼/̼4̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼. ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼(̼13 tuổi)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼(̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼.̼ ̼“̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼è̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ngoái,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼.

̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼“̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼)̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼.̼t̼ì̼n̼.̼h̼ ̼d̼ụ̼.̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼
̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼

̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼C̼S̼Đ̼T̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼:̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼K̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼Đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼a̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼–̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼K̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼4̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Nguồn: https://tintucgiatri1.com/n%CC%BCh%CC%BCa%CC%BCn%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCu%CC%BCo%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCu%CC%BC-%CC%BCp%CC%BCh%CC%BCa%CC%BCt%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCu%CC%BC%CC%BCs%CC%BCu%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCh%CC%BCa%CC%BCy%CC%BC/?fbclid=IwAR1897wPh18qQpaELc0TxxG5efNdOhSgOX2X_GHt1doxJtrmNaLbpApWaU4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here