Nhiều gia đình thanh niên trong xã tới xin đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN

0
21

Tʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, ɴɢᴀ̀ʏ 3/11, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ xᴀ̃ Nᴀᴍ Aɴʜ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nᴀᴍ Đᴀ̀ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴇᴍ N.T.T.N. (SN 2006, ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Nᴀᴍ Aɴʜ) đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sɪɴʜ ᴄᴏɴ.

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Đᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ N ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Kʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ đᴀ̃ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴅᴏ ᴄʜᴜ ᴋʏ̀ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ N ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛᴜ̛̀ sᴏ̛́ᴍ. Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴀ́ᴜ N sɪɴʜ ɴᴏɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ”.

Vụ bé gái 15 tuổi nghi bị bị xâm hại dẫn đến sinh con: Bị nghi là tác ɡіả, nhiều gia đình thanh niên trong xã tới xin đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN - Ảnh 1.

Con của em N. sinh ra thiếu tháng (Ảnh: Người lao động)

Cᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ xᴀ̃ (ɴᴏ̛ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ N sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ) ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ: “Sᴀᴜ ᴋʜɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ xᴏɴɢ, ᴄʜᴀ́ᴜ N ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ. Mᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ xᴏɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ, ᴛᴏ̂́ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ. Bᴏ̂́ N ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ sᴜ̛̉ᴀ xᴇ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

N ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɢɪ̀. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ 7 ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜᴀʏ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ TP Vɪɴʜ, Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ.

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ́ᴜ N sɪɴʜ ᴄᴏɴ xᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ᴍᴏ̂̉ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ xᴇᴍ ᴀɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ”.

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ xᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴇ̂̉ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ N đɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ sᴇ̃ đᴏ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ N đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́.

Vụ bé gái 15 tuổi nghi bị bị xâm hại dẫn đến sinh con: Bị nghi là tác ɡіả, nhiều gia đình thanh niên trong xã tới xin đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN - Ảnh 2.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6-2021, ʙᴀ̀ N.T.V. (ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Nᴀᴍ Aɴʜ) ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ N. ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

Cᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ N. đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ N. sɪɴʜ ʜᴀ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ. Dᴏ sɪɴʜ ɴᴏɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄʜɪ̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 1,4 ᴋɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟᴏ̂̀ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, N. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴇ̣ɴ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴜ̛́ᴀ. Hᴏ̣ᴄ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̛́ᴘ 7, N. ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ đᴜ̛ᴀ đᴏ́ɴ 2 ᴇᴍ đɪ ʜᴏ̣ᴄ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here