Phát hiện 12 ca mắc COVID-19 là nhân viên quán bia, karaoke, Bắc Giang có công điện khẩn

0
27

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 12 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19 ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ʙɪᴀ, ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ.

Phát hiện 12 ca mắc COVID-19 là nhân viên quán bia, karaoke, Bắc Giang có công điện khẩn - 1

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Lᴇ̂ Áɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Bᴏ̂́ Hᴀ̣. Ảɴʜ: Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ.

Nɢᴀ̀ʏ 2/11, UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ Bᴀɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, TP ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴀ̣ɴɢ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 12 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19 ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ʙɪᴀ, ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ (Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́ 11 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, Lᴀ̣ɴɢ Gɪᴀɴɢ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ). Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʀᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ.

Đᴇ̂̉ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴀ̂ʏ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ, Bᴀɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ 100% ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ʙɪᴀ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ᴍᴀssᴀɢᴇ, xᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ (ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 3/11/2021). Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ xᴀ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̉ sᴏ́ᴛ, ʟᴏ̣ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Qᴜᴀ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ ɴᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴇ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ʏ ᴛᴇ̂́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ.

Phát hiện 12 ca mắc COVID-19 là nhân viên quán bia, karaoke, Bắc Giang có công điện khẩn - 2

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʏ ᴛᴇ̂́ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COVID-19 ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, UBND ᴛɪ̉ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Bᴀɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ʙɪᴀ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ᴍᴀssᴀɢᴇ, xᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴋʏ́ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COVID-19 ʙᴀ̆̀ɴɢ PCR 3 ɴɢᴀ̀ʏ/ʟᴀ̂̀ɴ.

Tᴏ̂́ɪ 2/11, ᴛʜᴇᴏ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴄᴏ́ 17 ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19. Tʀᴏɴɢ đᴏ́, 7 ᴄᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ. 1 ᴄᴀ ʟᴀ̀ N.V.H đɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Bᴏ̂́ Hᴀ̣ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vɪ̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 29-31/10/2021. Qᴜᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ N.V.H đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ 8 F0. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ. 1 ᴄᴀ F0 ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Nɪɴʜ Hɪᴇ̣̂ᴘ (TP.Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̉ɴʜ.

Tʜᴇᴏ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 2/11, ᴄᴏ́ 194 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ: TP.Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ 42 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, TP.Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ 14 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ 36 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ 102 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ Pʜᴏ́ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Mᴀɪ Sᴏ̛ɴ đᴀ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́.

Tᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ Lᴇ̂ Aɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ɴʜᴜ̛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ, ʟᴏ̛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ đɪ ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ đᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Ôɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴀ̂ʏ, sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴏ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴏ̛́ɴ, ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴀᴏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ F0 đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ đᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Đᴇ̂̉ sᴏ̛́ᴍ đᴀ̂̉ʏ ʟᴜ̀ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Bᴀɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́ ᴋɪ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ, đᴇ̂̀ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴍᴀ̣ɴʜ, ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Qᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴏ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ʜᴀʏ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ sᴀɴɢ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ɴ.

Hᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴇ̂́ Kʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ sᴏ́ᴛ, ʟᴏ̣ᴛ F1. Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ F1 (F1 ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄᴀᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ, F1 ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ F2 ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀). Tᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏᴀ̉ ᴄᴜ̛́ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ F0, F1 ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ đɪ ʟᴀ̣ɪ, ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ xᴀ̃ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vɪ̃, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Bᴏ̂́ Hᴀ̣ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄᴀᴏ.

Tᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here