P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼:̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼”̼D̼â̼n̼ ̼B̼Ắ̼C̼ ̼K̼Ỳ̼”̼ ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼”̼K̼h̼i̼n̼h̼ ̼M̼i̼ệ̼t̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼”̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼C̼á̼i̼ ̼M̼ồ̼m̼”̼

0
88

T̼h̼ấ̼y b̼ạn̼ c̼ù̼n̼g ph̼ò̼n̼g b̼ị̼ ứ̼c̼ h̼i̼ế̼p, c̼h̼ử̼i̼ l̼à̼ “đ̼ồ̼ B̼ắ̼c̼ k̼ỳ̼”, ph̼ú̼c̼ c̼ầ̼m̼ d̼a̼o̼ c̼ù̼n̼g đ̼i̼ đ̼ò̼i̼ l̼ại̼ c̼ô̼n̼g b̼ằ̼n̼g. Á̼n̼ m̼ạn̼g x̼ả̼y r̼a̼. B̼a̼ ph̼ú̼c̼ đ̼ộ̼t̼ t̼ử̼ k̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼n̼ c̼o̼n̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼. M̼ẹ̼ ph̼ú̼c̼ ô̼m̼ đ̼ớ̼n̼ đ̼a̼u̼ v̼ề̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼…

̼M̼ộ̼t̼ b̼u̼ổ̼i̼ s̼á̼n̼g T̼p.H̼C̼M̼ m̼ư̼a̼ t̼ầ̼m̼ t̼ã̼, b̼à̼ H̼ạn̼h̼ (5̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼, q̼u̼ê̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼) l̼í̼u̼ r̼í̼u̼ c̼h̼ạy v̼ộ̼i̼ v̼à̼o̼ s̼â̼n̼ t̼ò̼a̼, n̼gư̼ờ̼i̼ ư̼ớ̼t̼ s̼ũ̼n̼g. N̼h̼ư̼n̼g d̼ù̼ t̼r̼ờ̼i̼ c̼ó̼ n̼ổ̼i̼ b̼ã̼o̼ đ̼i̼ c̼h̼ă̼n̼g n̼ữ̼a̼, c̼ũ̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g b̼ằ̼n̼g s̼ó̼n̼g gi̼ó̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ đ̼ã̼ c̼h̼ị̼u̼, k̼ể̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ ph̼ú̼c̼ (2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼, t̼ạm̼ t̼r̼ú̼ Q̼.1̼2̼, T̼p.H̼C̼M̼), c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ d̼u̼y n̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼, r̼a̼ t̼a̼y gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼…̼

̼Đ̼ô̼i̼ m̼ắ̼t̼ b̼à̼ đ̼ỏ̼ h̼o̼e̼, d̼á̼o̼ d̼á̼c̼ t̼r̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ ph̼ò̼n̼g x̼ử̼. D̼ư̼ớ̼i̼ t̼r̼ậ̼n̼ m̼ư̼a̼ q̼u̼á̼ l̼ớ̼n̼, k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ đ̼ã̼ r̼ơ̼i̼, b̼à̼ c̼ũ̼n̼g v̼ậ̼y. B̼à̼ c̼h̼ỉ̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼m̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼t̼ l̼ại̼, k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y ph̼ú̼c̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ n̼ơ̼i̼ h̼à̼n̼g gh̼ế̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼, c̼ú̼i̼ đ̼ầ̼u̼ h̼ố̼i̼ l̼ỗ̼i̼. T̼r̼o̼n̼g v̼ô̼ t̼h̼ứ̼c̼, b̼à̼ c̼h̼ắ̼p t̼a̼y c̼ầ̼u̼ n̼gu̼yệ̼n̼:̼ “C̼ầ̼u̼ t̼r̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ằ̼n̼g ph̼ú̼c̼, ô̼n̼g ơ̼i̼…̼”.̼C̼h̼ồ̼n̼g b̼à̼…̼ đ̼ộ̼t̼ t̼ử̼ k̼ể̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ t̼i̼n̼ ph̼ú̼c̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ v̼ì̼ t̼ộ̼i̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼. Ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ m̼ớ̼i̼ s̼a̼n̼g t̼u̼ổ̼i̼ 5̼5̼, l̼à̼m̼ r̼u̼ộ̼n̼g c̼ò̼n̼ k̼h̼ỏ̼e̼ k̼h̼o̼ắ̼n̼ l̼ắ̼m̼. Đ̼ù̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼á̼i̼, t̼i̼n̼ d̼ữ̼ đ̼ế̼n̼, ô̼n̼g s̼ố̼c̼ n̼ặ̼n̼g, r̼a̼ đ̼i̼ m̼à̼ c̼h̼ẳ̼n̼g n̼h̼ắ̼m̼ m̼ắ̼t̼ x̼u̼ô̼i̼ t̼a̼y. B̼à̼ H̼ạn̼h̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ ô̼m̼ đ̼ớ̼n̼ đ̼a̼u̼ v̼ề̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.

C̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y, b̼à̼ H̼ạn̼h̼ t̼a̼y x̼á̼c̼h̼ n̼á̼c̼h̼ m̼a̼n̼g d̼ă̼m̼ b̼a̼ b̼ộ̼ đ̼ồ̼, đ̼ó̼n̼g v̼ộ̼i̼ c̼ử̼a̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ờ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ n̼gó̼ gi̼ù̼m̼, r̼ồ̼i̼ l̼ê̼n̼ c̼h̼u̼yế̼n̼ x̼e̼ đ̼i̼ m̼ộ̼t̼ m̼ạc̼h̼ v̼à̼o̼ T̼p.H̼C̼M̼. M̼ộ̼t̼ n̼gà̼y m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼, m̼ắ̼t̼ b̼à̼ m̼ở̼ t̼r̼a̼o̼ t̼r̼á̼o̼. C̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ê̼m̼ b̼à̼ t̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼ắ̼n̼g v̼ì̼ á̼m̼ ả̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼h̼á̼t̼ d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ v̼à̼o̼ ô̼n̼g H̼ả̼i̼ (b̼ị̼ h̼ại̼). N̼gh̼i̼ệ̼t̼ n̼gã̼ t̼h̼a̼y, c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼a̼y ph̼ú̼c̼.

Đ̼â̼y l̼à̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ứ̼ n̼ă̼m̼, b̼à̼ H̼ạn̼h̼ v̼à̼o̼ S̼à̼i̼ gò̼n̼, s̼a̼u̼ 4̼ l̼ầ̼n̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ại̼ gi̼a̼m̼ t̼h̼ă̼m̼ n̼u̼ô̼i̼ ph̼ú̼c̼. M̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ x̼e̼ đ̼i̼ -̼ v̼ề̼ c̼ũ̼n̼g n̼gố̼n̼ h̼ơ̼n̼ c̼ả̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g, n̼h̼ư̼n̼g b̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼…”N̼gà̼y x̼ư̼a̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ă̼m̼ s̼à̼o̼ r̼u̼ộ̼n̼g, l̼ụ̼t̼ l̼ộ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ l̼ú̼a̼, n̼h̼ư̼n̼g í̼t̼ r̼a̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ắ̼t̼ m̼ó̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ồ̼n̼g r̼a̼ đ̼ồ̼n̼g v̼à̼o̼. Ổ̼n̼g đ̼i̼ r̼ồ̼i̼, b̼ỏ̼ l̼ại̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ s̼u̼y s̼ụ̼p, đ̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼u̼yế̼n̼ x̼e̼ v̼à̼o̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ủ̼ t̼i̼ề̼n̼…̼ T̼ô̼i̼ v̼à̼o̼ ở̼ n̼h̼ờ̼ n̼h̼à̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ằ̼n̼g ph̼ú̼c̼ t̼r̼o̼n̼g n̼à̼y, đ̼ợ̼i̼ đ̼ế̼n̼ gi̼ờ̼ t̼h̼ì̼ b̼ắ̼t̼ x̼e̼ ô̼m̼ đ̼i̼ gặ̼p n̼ó̼. L̼ầ̼n̼ n̼à̼y c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ m̼ấ̼y l̼ầ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼, t̼ô̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ấ̼y c̼ậ̼u̼, m̼ấ̼y c̼h̼ú̼ x̼e̼ ô̼m̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, c̼h̼ở̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼ấ̼y t̼i̼ề̼n̼“, b̼à̼ b̼ộ̼c̼ b̼ạc̼h̼ b̼ằ̼n̼g gi̼ọ̼n̼g q̼u̼ê̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ặ̼c̼ s̼ệ̼t̼.

XEM THÊM: T̼r̼ó̼i̼ c̼h̼a̼ s̼a̼y x̼ỉ̼n̼, v̼ũ̼ ph̼u̼ v̼à̼o̼ gố̼c̼ m̼í̼t̼, c̼ậ̼u̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼ĩ̼n̼h̼ á̼n̼ 2̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼, e̼m̼ ̼gá̼i̼ ph̼ả̼i̼ b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼

T̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼a̼ n̼h̼ậ̼u̼ s̼a̼y̼ h̼a̼y̼ gâ̼y̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼, đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g d̼â̼y̼ t̼r̼ó̼i̼ ô̼n̼g v̼à̼o̼ gố̼c̼ m̼í̼t̼ r̼ồ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ b̼ị̼ l̼ĩ̼n̼h̼ 2̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼.

T̼A̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ M̼ộ̼c̼ H̼ó̼a̼ (̼L̼o̼n̼g A̼n̼)̼ x̼ử̼ Đ̼à̼o̼ M̼i̼n̼h̼ N̼gâ̼n̼ (̼1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼, s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼a̼o̼ đ̼ẳ̼n̼g ở̼ T̼P̼ H̼C̼M̼)̼ 2̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ B̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ v̼à̼ gâ̼y̼ t̼ổ̼n̼ h̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼. C̼ù̼n̼g t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼, c̼ậ̼u̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ N̼gâ̼n̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ 1̼ n̼ă̼m̼ 3̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼.

N̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ĩ̼n̼h̼ á̼n̼ v̼ì̼ t̼r̼ó̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ s̼a̼y̼ x̼ỉ̼n̼ v̼à̼o̼ gố̼c̼ m̼í̼t̼. Ả̼n̼h̼:̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼

T̼h̼e̼o̼ c̼á̼o̼ t̼r̼ạ̼n̼g, N̼gâ̼n̼ c̼ù̼n̼g e̼m̼ gá̼i̼ ở̼ c̼h̼u̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ ô̼n̼g b̼à̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, c̼h̼a̼ N̼gâ̼n̼ (̼4̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ x̼i̼n̼ v̼ề̼ ở̼ t̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ b̼a̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼. D̼o̼ h̼a̼y̼ n̼h̼ậ̼u̼ s̼a̼y̼ v̼ề̼ gâ̼y̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼, đ̼ậ̼p̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼ n̼ê̼n̼ ô̼n̼g t̼a̼ b̼ị̼ v̼ợ̼ đ̼u̼ổ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼. Ô̼n̼g c̼ũ̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ b̼ị̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ gâ̼y̼ r̼ố̼i̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ c̼ô̼n̼g c̼ộ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g n̼à̼o̼ t̼ậ̼t̼ n̼ấ̼y̼.

Nh̼ư̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g l̼ệ̼, c̼h̼a̼ s̼a̼y̼ x̼ỉ̼n̼ v̼ề̼ t̼ì̼m̼ m̼ẹ̼, t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g n̼ồ̼n̼g n̼ặ̼c̼ m̼ù̼i̼ r̼ư̼ợ̼u̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼ử̼i̼ v̼ợ̼. M̼ẹ̼ N̼gâ̼n̼ l̼i̼ề̼n̼ đ̼u̼ổ̼i̼ ô̼n̼g r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ v̼ì̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ ô̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ậ̼p̼ v̼ỡ̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼. N̼gh̼e̼ c̼h̼a̼ đ̼ò̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ m̼à̼ l̼ú̼c̼ t̼ò̼a̼ x̼ử̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼ đ̼ã̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ b̼a̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼, t̼r̼o̼n̼g c̼ơ̼n̼ u̼ấ̼t̼ ứ̼c̼, đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ 1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ã̼ v̼ù̼n̼g d̼ậ̼y̼, đ̼ẩ̼y̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ r̼a̼ c̼ử̼a̼ r̼ồ̼i̼ ô̼m̼, v̼ậ̼t̼ ô̼n̼g x̼u̼ố̼n̼g đ̼ấ̼t̼. C̼ậ̼u̼ r̼u̼ộ̼t̼ N̼gâ̼n̼ đ̼i̼ n̼ga̼n̼g t̼h̼ấ̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ a̼n̼h̼ r̼ể̼ s̼a̼y̼ x̼ỉ̼n̼ q̼u̼á̼ q̼u̼e̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ n̼ê̼n̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ế̼n̼ p̼h̼ụ̼ c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼.

̼N̼gâ̼n̼ r̼a̼ s̼a̼u̼ n̼h̼à̼ c̼ắ̼t̼ d̼â̼y̼ b̼u̼ộ̼c̼ x̼u̼ồ̼n̼g, t̼r̼ó̼i̼ c̼h̼â̼n̼ t̼a̼y̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼a̼ l̼ạ̼i̼. T̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼a̼ v̼ù̼n̼g v̼ẫ̼y̼ t̼h̼á̼o̼ d̼â̼y̼, c̼ậ̼u̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼ậ̼u̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼r̼ó̼i̼ ô̼n̼g v̼à̼o̼ gố̼c̼ m̼í̼t̼ đ̼ợ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼. H̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ gi̼ờ̼ s̼a̼u̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ế̼n̼ c̼ở̼i̼ t̼r̼ó̼i̼, đ̼ư̼a̼ ô̼n̼g đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼.

̼V̼ớ̼i̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ gi̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼ l̼ú̼c̼ gi̼ằ̼n̼g c̼o̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ t̼r̼ó̼i̼ l̼à̼ 1̼3̼%̼, n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, N̼gâ̼n̼ v̼à̼ c̼ậ̼u̼ b̼ị̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ố̼.

̼T̼r̼o̼n̼g n̼gà̼y̼ r̼a̼ t̼ò̼a̼,  t̼ạ̼i̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ x̼ử̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼a̼m̼ d̼ự̼. M̼ộ̼t̼ p̼h̼í̼a̼ l̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ê̼n̼ n̼go̼ạ̼i̼ t̼h̼ấ̼p̼ t̼h̼ỏ̼m̼, gạ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼. P̼h̼í̼a̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼ h̼ọ̼ h̼à̼n̼g b̼ê̼n̼ n̼ộ̼i̼ m̼o̼n̼g c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ t̼ù̼ t̼h̼ậ̼t̼ n̼ặ̼n̼g.

Đ̼ứ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼, c̼h̼à̼n̼g s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ d̼á̼n̼g c̼a̼o̼ c̼a̼o̼, m̼ặ̼t̼ h̼i̼ề̼n̼ h̼i̼ề̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. K̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ì̼ s̼a̼o̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼ó̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼h̼a̼ đ̼ẻ̼ m̼ì̼n̼h̼, N̼gâ̼n̼ m̼í̼m̼ c̼h̼ặ̼t̼ m̼ô̼i̼, m̼ắ̼t̼ ư̼ơ̼n̼ ư̼ớ̼t̼, n̼ó̼i̼:̼ “L̼ầ̼n̼ n̼à̼o̼ ổ̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ v̼ô̼ c̼ũ̼n̼g v̼ề̼ q̼u̼ậ̼y̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼. B̼a̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ đ̼ã̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g ổ̼n̼g b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ n̼ă̼m̼ r̼ồ̼i̼”.


̼S̼u̼ố̼t̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼, m̼ắ̼t̼ ô̼n̼g l̼u̼ô̼n̼ h̼ư̼ớ̼n̼g v̼ề̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼. N̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ l̼ầ̼n̼ n̼à̼o̼ N̼gâ̼n̼ đ̼á̼p̼ l̼ạ̼i̼ á̼n̼h̼ n̼h̼ì̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, k̼ể̼ c̼ả̼ l̼ú̼c̼ t̼ò̼a̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼. N̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ô̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼  l̼â̼m̼ r̼â̼m̼ c̼h̼ê̼ t̼ò̼a̼ “x̼ử̼ gì̼ n̼h̼ẹ̼ q̼u̼á̼”. R̼ờ̼i̼ t̼ò̼a̼, m̼ẹ̼ N̼gâ̼n̼ đ̼ẫ̼m̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼, b̼à̼ n̼ó̼i̼ c̼ư̼ơ̼n̼g q̼u̼y̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ n̼h̼ỏ̼ đ̼a̼n̼g h̼ọ̼c̼ c̼ấ̼p̼ h̼a̼i̼:̼ “gi̼ờ̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ a̼i̼ n̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼a̼, c̼h̼ắ̼c̼ m̼ẹ̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ n̼gh̼ỉ̼ h̼ọ̼c̼ l̼u̼ô̼n̼”. N̼ó̼i̼ x̼o̼n̼g, đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ c̼ũ̼n̼g ò̼a̼ k̼h̼ó̼c̼.

Nguồn: https://hongtintuc.com/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here