Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴏ̀ᴀ, Tɪᴇ̂́ɴ ‘ᴛʀᴀ̆́ɴɢ’ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ɴᴜᴏ̂ɪ Đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ‘Nʜᴜᴇ̣̂’ ʙᴀ́ɴ đᴜ̛́ɴɢ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴀ́ɴ

0
13

(VTC Nᴇᴡs) – Tᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ, Tɪᴇ̂́ɴ “ᴛʀᴀ̆́ɴɢ” ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ đᴜ̛́ɴɢ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴀ́ɴ.

Tᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ “Cᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ” ᴛᴀ̣ɪ TAND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Bᴜ̀ɪ Mᴀ̣ɴʜ Tɪᴇ̂́ɴ (ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Tɪᴇ̂́ɴ “ᴛʀᴀ̆́ɴɢ”, ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̀ᴍ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ Đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ “Nʜᴜᴇ̣̂”, SN 1995, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Xᴀ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛, Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ) ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 44% sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Bᴜ̀ɪ Mᴀ̣ɴʜ Tɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ “ᴄʜᴜ̉ ᴍᴜ̛ᴜ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪ̉ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Sᴀ́ɴɢ (SN 1991, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Mɪɴʜ Qᴜᴀɴɢ, Vᴜ̃ Tʜᴜ̛) ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴏᴀ̀ɴɢ (SN 1983, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Vᴜ̃ Tɪᴇ̂́ɴ, Vᴜ̃ Tʜᴜ̛) ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ đᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ, ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀, Tɪᴇ̂́ɴ “ᴛʀᴀ̆́ɴɢ” ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Ôɴɢ Đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ đᴜ̛́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ Hᴀ̉ɪ Bᴀ́ɴʜ ʙᴀ́ɴ đᴜ̛́ɴɢ Nᴀ̆ᴍ Cᴀᴍ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ”.

Trước tòa, Tiến 'trắng' тố bị bố nuôi Đường 'Nhuệ' bán đứng để được ɡіảm án - 1

Cᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀, ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Sᴀ́ɴɢ đɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪᴇ̂́ɴ. Sᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Tɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Cᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̛́.

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ, ᴅᴏ ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̀ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 22/5/2018, Bᴜ̀ɪ Mᴀ̣ɴʜ Tɪᴇ̂́ɴ ʀᴜ̉ 5 ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Sᴀ́ɴɢ, Pʜᴀ̣ᴍ Nɢᴏ̣ᴄ Dᴜ̃ɴɢ, Bᴜ̀ɪ Đɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nᴀᴍ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ Lᴏɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mɪɴʜ Đᴜ̛́ᴄ đɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ.

Tɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴀᴏ, ᴀ́ᴏ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴍᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴍᴜ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴛʀᴀɪ, ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ. Tʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ, ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ, đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ᴠᴀ̀ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 19ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴏ̃ ʀᴇ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 100ᴍ ᴛʜɪ̀ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ Lᴏɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴɢᴏ̃ ᴄʜᴏ̛̀, ᴄᴏ̀ɴ Tɪᴇ̂́ɴ, Sᴀ́ɴɢ, Nᴀᴍ, Đᴜ̛́ᴄ đɪ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ.

Tɪᴇ̂́ɴ, Đᴜ̛́ᴄ, Nᴀᴍ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ 1 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ, Nᴀᴍ ʙᴇ̂ 1 ʜᴏ̣̂ᴘ ʙɪ̀ᴀ ᴄᴀʀᴛᴏɴ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̂̀ đɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Nᴀᴍ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ 2 ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 1 ɴʜᴀ́ᴛ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴠᴀ̀ 1 ɴʜᴀ́ᴛ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̣̂ᴄ ʟᴇ̂ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ ʜɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀. Tɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ 8 ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Sᴀᴜ đᴏ́, 6 ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đɪ ᴠᴇ̂̀, Tɪᴇ̂́ɴ đᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ᴀ ᴄᴀʀᴛᴏɴ, ᴀ́ᴏ, ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴍᴜ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴛʀᴀɪ; Dᴜ̃ɴɢ, Lᴏɴɢ ᴍᴀɴɢ 2 xᴇ ᴍᴀ́ʏ đɪ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̃ɪ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dᴀ̂̀ᴜ Kʜɪ́ (TP Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ) đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ; Nᴀᴍ ᴠᴜ̛́ᴛ ʙᴀᴏ xᴀ́ᴄ ʀᴀ̆́ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ́ 2 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ.

Cᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃, ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ʙɪ̣ đᴀ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛́ ᴄʜɪ, ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ɢᴀ̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ 44%.

HĐXX TAND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ, Bᴜ̀ɪ Mᴀ̣ɴʜ Tɪᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴍᴜ̛ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ Bᴜ̀ɪ Mᴀ̣ɴʜ Tɪᴇ̂́ɴ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Cᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ”.

Cᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ, ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Bᴜ̀ɪ Đɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nᴀᴍ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mɪɴʜ Đᴜ̛́ᴄ, Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Sᴀ́ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀. Bɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ Lᴏɴɢ, Pʜᴀ̣ᴍ Nɢᴏ̣ᴄ Dᴜ̃ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ɴ 5 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here