Tʜᴀ̂̀ʏ ʟᴀɴɢ ᴏ̛̉ Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂ᴍ ?

0
533

(BGĐT) – Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ X ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̣ᴄ Nᴀᴍ (Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ đᴀ̃ ʟᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ. Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ (Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ) ᴄᴏ́ “ᴛʜᴀ̂̀ʏ” ʟᴀɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ, ᴀɴʜ X đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ. Tʜᴇᴏ “ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ” ᴄᴜ̉ᴀ “ᴛʜᴀ̂̀ʏ” ʟᴀɴɢ, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ sɪɴʜ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ X đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Gɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ ʙɪ̣ᴘ ᴋʜɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ

Cᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2017, ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ Tʀᴏ̣ɴɢ Hᴀ̉ɪ (SN 1975) ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Kᴇ́ᴘ 2A (xᴀ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ) ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ, ᴀɴʜ X ʟɪᴇ̂̀ɴ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ. “Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ đᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴏ̉, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ đᴏ́ɴɢ ᴛʜᴇɴ ᴄᴀ̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̛̉ɪ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, đᴏ̂́ᴛ ɴɢᴀ̉ɪ… ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ đᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴏ̛ɪ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉… Vɪ̀ ᴍᴏɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ”, ᴀɴʜ X ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ.

Lục Ngạn, Lợi dụng chữa bệnh, hiếm muộn, cưỡng dâm, Lợi dụng chữa bệnh hiếm muộn
Ông Hải (đứng) và một người đến khám bệnh хươпɡ kհớρ.

Sᴀᴜ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ, ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Y (ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ X) ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ. Cʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ɢɪ̀. Cᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴀɴʜ X ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴏ̛̀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ đᴇ̂̉ sɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ. Tʜᴀ́ɴɢ 5/2021, ᴄʜɪ̣ Y sɪɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ. Nɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ ᴠᴏ̛̃ ᴏ̀ᴀ, ᴀɴʜ X ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏɪ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛ ᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ́ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ X ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴏ́ᴄ đɪ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ADN ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́.

Aɴʜ X ᴄᴀ̆ɴ ᴠᴀ̣̆ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ Y ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴀᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ “ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴋɪɴʜ ᴍᴀ̣ᴄʜ” ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴄʜɪ̣ Y, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ̣ ʙɪ̣ “ᴛᴀ̆́ᴄ ᴋɪɴʜ ᴍᴀ̣ᴄʜ”, ᴘʜᴀ̉ɪ đᴇ̂̉ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ (ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ – PV). Kʜɪ ʜᴏ̉ɪ sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ “ᴛʜᴀ̂̀ʏ” đᴀɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀. Vɪ̀ ɴɢʜɪ̃ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ Y ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ X, ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ. Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ Tʜ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Lᴜ̣ᴄ Sᴏ̛ɴ (Lᴜ̣ᴄ Nᴀᴍ) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ “ɴᴜʏ” đᴇ̂̉ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ
.

Cᴏ̀ɴ ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ T (ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ᴀɴʜ X) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛɪɴ Y ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴇᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴʜ ʟᴇ̣, ᴠɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́, ᴄᴀ̉ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ. Aɴʜ T ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜɪ̣ Y ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆ɴ ᴋʜᴏᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̉ɪ đᴏ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ɢɪ̀, ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴇ̂ ᴍᴜᴏ̣̂ɪ, ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Kʜɪ ᴀɴʜ X ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ X ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ X đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴀɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴜ̛̃ᴀ.
Nɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Bᴜ̀ɪ Đᴜ̛́ᴄ Vᴀ̆ɴ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND xᴀ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ʙᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴀᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ, xᴀ̃ đᴀ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ 7, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ᴏ ᴅᴏ̛̃ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ. Gᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ, UBND xᴀ̃ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

Nᴏ̛ɪ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ 4 ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴛʀᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ, ᴄᴀ́ᴄʜ UBND xᴀ̃ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴍᴇ́ᴛ, ᴄᴀ́ᴄʜ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ 3 ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ᴋʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɴɢ- ɴᴏ̛ɪ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴍᴇ́ᴛ. Gɪᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̀ ʙᴏ̣̂ ʙᴀ̀ɴ ɢʜᴇ̂́ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂ đᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴏ̉. Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋɪᴀ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴀᴍ.

Ôɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ ɴɢʜᴇ̂̀ ʏ, ǫᴜᴀ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙᴀ̀ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̛́ᴘ, ʙᴏ́ ɢᴀ̂ɴ… ɴᴇ̂ɴ ᴀɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴘʜᴀᴏ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʀɪ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛(?!)

Lục Ngạn, Lợi dụng chữa bệnh, hiếm muộn, cưỡng dâm, Lợi dụng chữa bệnh hiếm muộn
Một cách tuyên truyền chữa bệnh của ông Vũ Trọng Hải.

Ôɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ X đᴇ̂́ɴ ɴʜᴏ̛̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴜᴀ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ Y ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ. “Dᴏ ᴄᴏ̂ Y ᴍᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ, đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ xɪɴ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ. Cᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̂ Y sɪɴʜ ʀᴀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ADN ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ, ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ”- ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ X đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜᴏ̣ đᴜ̛ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Vɪ̀ ᴀɴʜ X ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ, ᴄʜɪ̣ Y ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ: “Nᴇ̂́ᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ xɪɴ ᴄᴏɴ, ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ đɪ xᴀ ᴛʜᴇ̂́, ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴀɴʜ X ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ. Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ”.

Hɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ X, ᴄʜɪ̣ Y đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̉ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ ADN ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ Y đɪ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Bᴀ́ Nɢᴏ̣ᴄ, Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴏ̂́ 1 Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ X ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ: Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ Tʀᴏ̣ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ 143 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣. Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃, ɴᴇ̂́ᴜ đᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴀ̂̀ɴ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ

<ᴇᴍ>(Tᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ. Bᴀ́ᴏ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ).</ᴇᴍ>

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here