“Tʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ” ᴄᴜ̉ᴀ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ” Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ ᴀɪ?

0
15

Hɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̀ᴏ 20 ᴛʏ̉ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴄᴏ̃ɪ ᴍᴀ̣ɴɢ.

“Ôɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ sᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛́ ɴᴏ̛ɪ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɢɪ̀ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ “ᴍᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ”, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ đᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ”, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂́ ʙᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ
Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ʟᴀ̆́ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ – Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴜ̉ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ 5 đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ “Tʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ” ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ đᴇ̂́ɴ 3 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đɪᴇ̂̀ɴ Qᴜᴀ̂ɴ.

"Thầy ông nội" Lê Tùng Vân đứng ᵭầυ "Tịnh thất Bồng Lai" là ai? - Ảnh 1.

Aɴʜ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ – ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ đᴇ̂̉ “ᴘʜᴏ̂́ᴛ” ʙᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

“Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀʏ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴏ̛́ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏᴀ̣ɴ sᴀ̆̃ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. Kʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢᴀᴍᴇ sʜᴏᴡ, ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ sᴇ̃ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ʟᴏ̂ɪ ᴋᴇ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Ôɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ sᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛́ ɴᴏ̛ɪ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɢɪ̀ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ‘ᴍᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ’, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ đᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ”, ᴀɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴀɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ. Tʜᴇᴏ ᴀɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴅᴏ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ́ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴀɪ?

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ (89 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ Aɴ Gɪᴀɴɢ) ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ (ʜᴀʏ Tʜɪᴇ̂̀ɴ Aᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣). Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ Hᴏᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʜɪ́ᴄʜ Tᴀ̂ᴍ Đᴜ̛́ᴄ ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ “ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ”. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴀ̂́ᴘ Lᴀ̣̂ᴘ Tʜᴀ̀ɴʜ, xᴀ̃ Hᴏᴀ̀ Kʜᴀ́ɴʜ Tᴀ̂ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏᴀ̀, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ.

Tʜᴀ́ɴɢ 9/2020, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ, ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄʜᴜ̉ ʜᴏ̣̂ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɢᴀ̆́ɴ ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ (SN 1960, ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Lᴏɴɢ Hᴜ̛̣ᴜ Đᴏ̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ).

Nᴀ̆ᴍ 2014, ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ ᴍᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ đᴀ̂́ᴛ 2.000ᴍ2 ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ. Nᴀ̆ᴍ 2015, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂ʏ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ, ᴛᴜ̛̀ đᴏ́ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ ɢᴀ̆́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”. Dᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀, đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ. Nʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ đᴏ̂̀ ᴛᴜ sɪ̃, ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̀ sᴜ̛, ɴɪ ᴄᴏ̂.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜɪ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜɪ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Cʜᴀ́ɴʜ, TP.HCM ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴜ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́. Sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄᴏ̛ ɴʜᴏ̛̃.

Qᴜᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 18 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́, 6 ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴀ̉ 6 ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏ̛ ɴʜᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ.

"Thầy ông nội" Lê Tùng Vân đứng ᵭầυ "Tịnh thất Bồng Lai" là ai? - Ảnh 3.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, ǫᴜᴀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ sᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ.

Tʜᴇᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ đᴜ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ, ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́…

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ đᴇ̂́ɴ đᴀ̂ʏ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ.

Pʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴇ̉ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴏ̣̂ɪ ǫᴜʏ “ᴛʀᴀ̣ɪ” ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴇᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀
Tʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2007, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ “ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ” 56 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ɢᴏ̂̀ᴍ 22 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ 17 đᴇ̂́ɴ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, 21 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ 19 đᴇ̂́ɴ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ 9 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ 55 đᴇ̂́ɴ 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́.

Đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜɪᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ 2 ɴʜᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ ɴʜᴏ́ᴍ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ɴʜᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ (ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ ᴛᴜ̛̀ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ). Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴏ̛̉ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Nᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪ̀ đᴀ̂ᴜ ᴀɴʜ. Tʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́, ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʜᴏ̂̀ɴ, ʟᴀ̂́ʏ đᴀ̂ᴜ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ…”.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ʀᴀ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”

Nɢᴀ̀ʏ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ “Tʀᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʟᴀ̃ᴏ, ᴄᴏ̂ ɴʜɪ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ” ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 6ʜ sᴀ́ɴɢ. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ ᴛᴜ̛̀ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ, đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̛̣, ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̆ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ đᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ xᴀʏ ɴʜᴏ̉ đᴇ̂̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ́ ᴛʀᴇ̂ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀᴏ ᴏ̛̉ “ᴛʀᴀ̣ɪ”, ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̉, ɴᴀ̂́ᴜ ᴀ̆ɴ, ɢɪᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴜ̃.

Tʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴇᴍ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ, ʙɪ̣ xɪ́ᴄʜ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄʜᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʟᴀ̀: “Xɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, sᴏ̛̣ đɪ ʟᴀ̣ᴄ”. Lᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴇᴍ ᴋʜɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴛʀᴀ̣ɪ”, đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ́ɪ, ᴛʀᴇᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣ɪ, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ɪ ʀᴏɪ.

Mᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴇᴍ ᴏ̛̉ “ᴛʀᴀ̣ɪ” ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ “ʟᴀ̀ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜɪ̉”.

Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ, đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ʙᴏ̛̣, ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ᴘ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́, ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴛʀᴀ̣ɪ” ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴛᴜ̛̣ ᴋʜᴀ̆́ᴄ, ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ᴛʜᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴍ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ ᴠᴇ̂̀ xᴀʏ, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ́ ᴛʀᴇ̂…

Lᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ
Vᴇ̂̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ᴍ xᴜ̛ᴀ. Nɢᴀ̀ʏ 22/9/2020, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Gɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ đᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ sᴜ̛ ᴛʜᴀ̂̀ʏ, ɴɪ ᴄᴏ̂,… ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂.

"Thầy ông nội" của "Tịnh thất bồng lai" Lê Tùng Vân vừa bị chính con trai тố cáo là ai? - Ảnh 6.

Bᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ sᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ.

"Thầy ông nội" của "Tịnh thất bồng lai" Lê Tùng Vân vừa bị chính con trai тố cáo là ai? - Ảnh 7.

“Tʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ” ᴄᴜ̉ᴀ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ” Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́!

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴʜᴏ́ᴍ 5 đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ “Tʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ” ᴛʜɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴀ̀ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴇᴏ, ᴄᴜ̃ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here