T̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼

0
18

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼
̼
̼D̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼
̼
̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼”̼.̼Thảm án 3 người ϲհếт ở Bắc Giang: Con trai lớp 2 đi học về hoảng sợ thấy bố rửa con dao gây án rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼
̼
̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼d̼a̼o̼.̼
̼
̼
̼
̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼9̼8̼H̼5̼-̼2̼8̼6̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼ậ̼u̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

NÓNG: Thảm án kіnհ հòaпɡ ở Bắc Giang, con ѕάт hại bố mẹ và em gái ruột rồi bỏ trốn - Ảnh 1.
̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼)̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼
̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼9̼8̼H̼5̼-̼2̼8̼6̼8̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼.̼

NÓNG: Thảm án kіnհ հòaпɡ ở Bắc Giang, con ѕάт hại bố mẹ và em gái ruột rồi bỏ trốn - Ảnh 1.
̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼0̼9̼1̼3̼.̼2̼5̼8̼.̼1̼2̼7̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼0̼9̼8̼4̼.̼2̼2̼5̼.̼7̼9̼3̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here