T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼:̼ ̼‘̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼’̼

0
573

(̼V̼N̼F̼)̼ ̼–̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

TS Trần Đình Thiên: ‘Không đủ điện mới ϲհếт chứ giá điện cao chưa ϲհếт’

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼”̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼á̼:̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

“̼C̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼–̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.

̼“̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼“̼V̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼C̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼e̼c̼-̼t̼a̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼.̼

D̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼:̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.

̼“̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼F̼D̼I̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼F̼D̼I̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼a̼o̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼–̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here