Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ F.ᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ sᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ?

0
11

Cᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ɴᴇ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ sᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ.

Tʜᴇᴏ Iɴᴅᴇᴘᴇɴᴅᴇɴᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ, DNS ᴛᴜ̛́ᴄ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴏ. Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ “Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ” ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̂̉ɪ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴛᴀ̣ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴡᴇᴇᴛ, Jᴏʜɴ Gʀᴀʜᴀᴍ-Cᴜᴍᴍɪɴɢ – Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Cʟᴏᴜᴅꜰʟᴀʀᴇ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʜᴀ̣ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴡᴇʙ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴠᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́ ɴʜᴜ̛ Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴠᴀ̀ WʜᴀᴛsAᴘᴘ.

Ôɴɢ Gʀᴀʜᴀᴍ-Cᴜᴍᴍɪɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ɴʜᴜ̛ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪ́ ɴʜᴜ̛ sᴏ̂̉ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̉ᴀ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ. Cʟᴏᴜᴅꜰʟᴀʀᴇ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʜᴀ̣ ᴛᴀ̂̀ɴɢ Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

a
a
a

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ́ sᴏ̛́ᴍ đᴇ̂̉ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ.

“Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. Cᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉, đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ʟᴏ̂̃ɪ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟᴏ̂̃ɪ ᴅᴏ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ” – Jᴀᴋᴇ Mᴏᴏʀᴇ, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ, ɴᴏ́ɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̛̀ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇs ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴀɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ (đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ 3 ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ.

Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6.2021, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 1,91 ᴛɪ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̆ɴɢ 7% sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ (Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ, WʜᴀᴛsAᴘᴘ ᴠᴀ̀ Mᴇssᴇɴɢᴇʀ) đᴀ̣ᴛ 2,76 ᴛɪ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Đến 1h30 ngày 5.10, ứng dụng Facebook và Instagram vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Ảnh chụp màn hình.
Đᴇ̂́ɴ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 5.10, ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠᴀ̀ Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Ảɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ.

Vɪ̀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴄ. Hᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7.2020, Sᴘᴏᴛɪꜰʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ. Nʜᴜ̛ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴏ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴘᴏᴛɪꜰʏ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ. Lᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9, ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɢɪᴀ́ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́. Vᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6, ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ́ɴ đᴏᴀ̣ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴏ̛̀ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Vᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019, ᴋʜɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ​​ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 24 ɢɪᴏ̛̀ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ đɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́. Sᴀᴜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴋʏ̉ ʟᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟᴀ̀ “ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ̂́ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴜ̉”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here