V̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼”̼

0
4475

T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼
̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼ ̼v̼ẩ̼n̼.̼ ̼R̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼b̼a̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼l̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼u̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼k̼ệ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼a̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼í̼ ̼n̼h̼é̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ắ̼̼̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼̼a̼ ̼v̼ơ̼̼̣̼ ̼ơ̼̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼̼̼ ̼l̼â̼̼u̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼r̼ồ̼̼̼i̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼õ̼n̼g̼ ̼ẹ̼o̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼è̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼à̼?̼

̼Ch̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼…̼.̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼ả̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼t̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼t̼í̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼à̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ỉ̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼.̼y̼ ̼h̼.̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼e̼b̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼.̼c̼o̼m̼/̼v̼e̼-̼c̼h̼a̼m̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼i̼-̼o̼m̼-̼t̼h̼i̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼t̼i̼e̼n̼g̼-̼v̼o̼-̼o̼i̼-̼e̼m̼-̼t̼a̼m̼-̼x̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼4̼8̼1̼3̼5̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here