Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ: Đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ 2 ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ

0
15

Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ UBND ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴛᴏ̂ɴɢ xᴇ ᴠᴀ̀ᴏ “ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ” đᴀ̣̆ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ 1ʜ30′ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 1/11.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴏ̛́ɪ VɪᴇᴛNᴀᴍNᴇᴛ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 2/11, Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ (KCN) ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Pʜᴀɴ Đᴜ̛́ᴄ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 1/11, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ 2 ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ UBND ᴛɪ̉ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴɢᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂̀ɴɢ, ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. Ốɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́.

Vụ таі пạп khiến đôi νợ ϲհồпɡ sắp cưới тử νօпɡ thương tâm: Đình chỉ công tác 2 bảo vệ làm việc trong ca trực - Ảnh 1.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ KCN ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Pʜᴏ̂̉ Yᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄᴜ̛́ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴀ sᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ KCN ɴʜᴀ̆̀ᴍ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ đᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʀᴏɴɢ KCN ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ; ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ/ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ 2 ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ KCN; ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ ᴅᴏ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ KCN.

Vᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, Bᴀɴ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ: ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ɢɪᴏ̛̀ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 1-11, sᴀᴜ ᴛᴀɴ ᴄᴀ đᴇ̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ, ᴀɴʜ Hᴀ̀ Vᴀ̆ɴ Đ. (SN 1998, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴀ̂ɴ Hᴏ̂̀, ᴛɪ̉ɴʜ Sᴏ̛ɴ Lᴀ) đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴀɴɢ BKS 20M6-6xxx ᴄʜᴏ̛̉ ᴄʜɪ̣ Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Nɢ. (SN 1998, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̣ɪ Tᴜ̛̀, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣.

Kʜɪ đᴀɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ Kʜᴜ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ Đɪᴇ̂̀ᴍ Tʜᴜ̣ʏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴏ́ᴍ Hᴀ̆́ɴɢ (xᴀ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Tɪᴇ̂́ɴ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Pʜᴏ̂̉ Yᴇ̂ɴ), ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴏ ᴀɴʜ Đ. đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ᴄʜɪ̣ Nɢ. ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴɢᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

Tʜᴇᴏ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ UBND xᴀ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Tɪᴇ̂́ɴ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴɢᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂̀ɴɢ, ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Vᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ N., ᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂́ɴ Tʀᴜɴɢ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ xᴏ́ᴍ 3, xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Nɪɴʜ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̣ɪ Tᴜ̛̀, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ N. ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ʙᴏ̂́ N. ʙɪ̣ ᴛᴀ̀ɴ ᴛᴀ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜɴɢ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴀ̣ɪ Kʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ Đɪᴇ̂̀ᴍ Tʜᴜʏ̣.

“Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ N. ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8 ᴀ̂ᴍ ʟɪ̣ᴄʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏᴀ̃ɴ ʟᴀ̣ɪ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̀ɴɢ 4/10 (ᴀ̂ᴍ ʟɪ̣ᴄʜ) sᴇ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ N. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ N. ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ”, ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜɴɢ xᴏ́ᴛ xᴀ.

Hɪᴇ̣̂ɴ, Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ KCN đᴀɴɢ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ; ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here